برنامه راهبردی

استراتژي آموزشي، پژوهشي و خدماتي گروه فارماکولوژی و سم شناسی

چشم انداز (Vision)
‏ا- تربيت داروسازان و متخصصان فارماکولوژی و توکسيکولوژی و ارتقاء نقش داروسازان در سطح داخلي و بين المللي و انجام پژوهش هاي کاربردي و بنيادي در جهت رفع نيازهاي کشور و توليد علم از نظر نوآوري و انتقال دانش در زمينه فارماکولوژی و سم شناسی

ماموريت (Mission )
‏1- تربيت داروسازان و متخصصين فارماکولوژی و توکسيکولوژی موردنياز مراکز علمي بژوهشي، دارويي، درماني، صنعتي و مديريتي کشوردرجهت رفع نيازهاي کشور با رعابت استانداردهاي بين المللي آموزشي - بژوهشي
‏2- هدابت و انجام بژوهشهاي بنيادي و کاربردي در رشته هاي فارماکولوژی و توکسيکولوژی در جهت توسعه فن آوري داروسازي و سم شناسی براي ارتقاء سلامت جامعه و پيشرفت اقتصادي کشور
3- ايجاد تسهيلات و محيط مناسب براي جلب محققين جوان و بر جسته در راستاي بژوهشهاي کاربردي، بنيإدي و توسعه فن آوري
4- ارتقاي انتشارات علمي و ارتباطات، محققبن درسطح ملي و بين المللي
‏5- جلب مشاركت ذينفع هاي بژوهش در فارماکولوژی و توکسيکولوژی از جمله کارخانجات داروسازی، ادارات دامپزشکی، داروخانه ها، توليد کنندگان مواد غذايی، ببمار ستانها و بخش خصوصي
‏6- به روز نگهداشتن دانش فارغ التحصيلان


ارزشها (Values)
1- حفظ کرامت انساني و ارزشهاي اسلامي
2- استفاده بهينه از منابع ملي
‏3- اولويت دادن به ارتقاء آموزش و پژوهش
4- انجام فعاليت ها بر اساس برنامه هاي مدون
5- توجه به نيازهاي ذينفع ها در امور آموزشي و پژوهشي
6- اعتقاد و اهميت به انجام کار گروهي در جوي پويا و خلاق
7- سعي در تطابق با رشد سريع و جهاني علوم و تکنولوژي
8- رعايت استانداردهاي بين المللي آموزشي و پژوهشي


اهداف كلي ( General goals )
1- تربيت داروساز عمومي و متخصصين فارماکولوژی و توکسيکولوژی
2- رفع نيازهاي كشور از طريق انجام پژوهش در زمينه هاي فارماکولوژی و توکسيکولوژی.
3- ارتقاي جايگاه دانشگاه در زمينه پژوهش هاي فارماکولوژی و توکسيکولوژی
4- گسترش مرزهاي دانش در زمينه فارماکولوژی و توکسيکولوژی.
5 – گسترش ارتباط دانشگاه وصنعت به منظور توسعه علم و فن آوري و گسترش پژوهشهاي تقاضا محور.


‏اهداف جزئي (Objective) و فعاليت ها (Activities)
G.1 تربيت داروساز عمومي و متخصصين فارماکولوژی و توکسيکولوژی
‏O.1 تامين نيروي انساني مورد نياز براي آموزش
‏O.1-A.1- ارتقاء دروني هيئت علمي فعلي
‏O.1-A.2- ايجاد زمينه مناسب براي استفاده هيئت علمي از فرصت مطالعاتي
-O.1-A.3ايجاد زمينه مناسب براي استخدام نيروي انساني غير هيئت علمي


O.2- تامين امکانات و تجهيزات مورد نياز براي آموزش
‏O.2-A.1 تامين امکانات و تجهيزات لازم براي آموزش (دستگاهها- مواد، وسايل کمک آموزشي)
O.2-A.2- تامين امکانات کمک آموزشي (نرم افز ارهاي کمک آموزشي)
O.2-A.3- توسعه فيزيکي متناسب با اهداف و رشد گروه


‏O.3 ايجاد تسهيلات لازم براي دسترسي به منابع آموزشي
‏O.3-A.1 - تجهيز آزمايشگاهها و کلاسها به کامپيوتر و وسايل صوتي و تصويري
O.3-A.2- امکان دسترسي به منابع کتابخانه اي ويژه فارماکولوژی و سم شناسی
O.3-A.3-امکان دسترسي به اينترنت جهت دانشجويان و اعضاي هيئت علمي
O.3-A.4- ايجاد امکانات تهيه مواد آموزشي برنامه هاي درسي بصورت Distance Learning
O.3-A.5- ايجاد امکانات تاليف و ترجمه مواد آموزشي درسي جهت دار وسازان عمومي


O.4- بازنگري و ارتقاء برنامه هاي آموزثسي گروه فارماکولوژی و توکسيکولوژی متناسب با نياز کشور و پيشرفت هاي بين المللي
O.4-A.1 نياز سنجي
O.4-A.2- ارزشيابي مداوم دروس (ارزيابي دروني)
O.4-A.3- بازنگري طرح دروس


G.2- رفع نياز کشور از طريق انجام پژوهش در زمينه هاي فارماکولوژی و توکسيکولوژی

‏O.1 - انجام فعاليت هاي پژوهشي بر اساس نيازهاي کشور
‏O.1-A.1 - تدوين سياست هاي پژوهشي گروه به منظور هدايت پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي در راستاي سياست هاي پژوهشي کشور
O.1-A.2- تعيين راهکارهاي جذب و تامين منابع مالي براي پايان نامه ها و طرحهاي پژوهشي در راستاي سياست هاي پژوهشي کشور


O.2- همکاري نزديک با واحدهاي پژوهشي مرتبط
‏O.2-A.1 - شناسايي مراکز مستعد و مرتبط در امور پژوهشي
O.2-A.2- ارائه و اجراي طرح هاي پژوهشي مشترک با مراکز داخل و خارج دانشکده


O.3- ارائه خدمات علمي و مشاوره اي به مؤسسات آموزشي، پژوهشي و صنايع مرتبط
‏O.3-A.1 - شناسايي مراکز علمي، آموزشي و پژوهشي مرتبط جهت ارائه خدمات
O.3-A.2- برقراري ارتباط فعال با دفتر ارتباطات و هماهنگي با مراکز تحقيقاتي و صنعت دانشگاه
‏O.3-A.3-برگزاري کارگاههاي آموزشي مرتبط با نياز مراکز علمي، آموزشي،پژوهشي وصنايع ‏مرتبط
O.3-A.4- ارائه مشاوره علمي و خدمات فني به مراكز آموزشي ، پژوهشي و صنايع مرتبط

‏G.3 - ارتقاء جايگاه گروه در زمينه پژوهش هاي فارماکولوژی و توکسيکولوژی

O.1- ارتقاء کميت و کيفت پژوهش ها
‏O.1-A.1 - ارزيابي کمي و کيفي پژوهش ها
O.1-A.2- برگزاري و شرکت در دوره هاي آموزشي روش تحقيق
O.1-A.3- برگزاري و شرکت در دوره هاي آموزشي مقاله نويسي
O.1-A.4- برگزاري سمينارهاي درون گروهي و بين گروهي
‏O.1-A.5- ايجاد تسهيلات و يافتن منابع مالي جهت تصويب و انجام طرح ها


O.2- تقويت همکاري هاي درون گروهي و بين گروهي
O.2-A.1- ارائه طرحهاي مشترک پژوهشي با ساير گروههاي دانشکده و دانشگاه

‏O.3-اهميت دادن به ثبت و انتشار نتايج تحقيقات و تشويق به چاپ مقالات علمي در ‏مجلات معتبر جهاني
‏O.3-A.1- فرصت هاي مطالعاتي تشويقي
O.3-A.2- تلاش درجهت جذب حمايت هاي مالي جهت تشويق هيئت علمي جهت طرح تحقيقاتي منجر به چاپ مقاله بين المللي
O.3-A.3 - برقراري تسهيلات لازم جهت شرکت درکنگره ها
- O.3-A.4 انتشار کتب و مقالات بصورت مشترک (داخلي و بين المللي)


G.4-گسترش مرزهاي د‏انش درزمينه پژوهش هاي فارماکولوژی و توکسيکولوژی

‏ O.1 - گسترش ارتباطات ملي و بين المللي
‏ O.1-A.1- شرکت در سمينا رهاي بين المللي
‏- O.1-A.2 ارائه پژوهش هاي مشترک با مراکز پژوهشي بين المللي
‏ O.1-A.3 - برگزاري سمينا رهاي بين المللي
‏ O.1-A.4- برگزاري د‏وره هاي کوتاه مدت آموزشي - کاربردي 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه بیست و پنجم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی