دوره های تخصصی

 ردیف  نام درس  نظری  عملی  ساعت نظری ساعت عملی  کارآموزی کارآموزی در عرصه جمع واحد پیش نیاز  طرح درس

 1

 بیوفارماسی جبرانی

 0.5

 

 

 

 

 

 2

 

 Biopharmacy jobrani

 2

 بیوفارماسی و فارماکوکینتیک عملی

 

 1

 

 

 

 

 

 

 Amali biopharmacy

 3

سامانه ھاي نوین دارورساني 1

 1

 

 

 

 

 

 2

 

سامانه هاي نوين دارورساني
تخصصي

4 سامانه ھاي نوین دارورساني 2             2   سامانه ھاي نوین دارورساني 

 5

 کشت سلولی

 0.5

 

 

 

 

 

 2

 

 cell and tissue culture

 6

نانوفناوری دارویی

  3

  1

 

 

 

 

  4

 

نانوفناوری دارویی

7

 فارماسیوتیکس جبرانی

3

 

 

 

 

 

 

 

فارماسیوتیکس جبرانی

8 داروسازی صنعتی نظری  1            3   داروسازی صنعتی نظری
9 فیزیکال فارماسی پیشرفته عملی             2   فیزیکال فارماسی پیشرفته
10 مبانی و کاربرد پلیمر             1   مبانی و کاربرد پلیمر
11 بیوفارماسی و فارماکوکنتیک پیشرفته             3   بیوفارماسی و فارماکوکنتیک پیشرفته
12 نانو زیست فناوری             2   نانو زیست فناوری
13 روشهای آنالیز نانو ساختار             2   روشهای آنالیز نانو ساختار
14 آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری             2   آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری
15 اصول بیوفارماسی و فارماکوکنتیک             2   اصول بیوفارماسی و فارماکوکنتیک
  • ویرایش شده
  • در شنبه ششم خرداد 1402
  • توسط مهدیه راوی