برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

دوره های تخصصی

برنامه ریزی درسی دوره تخصصی فارماسیوتیکس

برنامه ریزی درسی دوره تخصصی نانوفناوری دارویی


 
 ردیف  نام درس  نظری  عملی  ساعت نظری ساعت عملی  کارآموزی کارآموزی در عرصه جمع واحد پیش نیاز  طرح درس

 1

 بیوفارماسی جبرانی

 0.5

 

 

 

 

 

 2

 

 Biopharmacy jobrani -phd nano

 2

 بیوفارماسی و فارماکوکینتیک عملی

 

 1

 

 

 

 

 

 

 Amali biopharmacy-PhD-pharmaceutics

 3

سامانه ھاي نوین دارورساني 1

 1

 

 

 

 

 

 2

 

سامانه هاي نوين دارورساني-تخصصي

4 سامانه ھاي نوین دارورساني 2                 سامانه ھاي نوین دارورساني 

 5

 کشت سلولی

 0.5

 

 

 

 

 

 2

 

 cell and tissue culture-PhD nano

 6

نانوفناوری دارویی

 

 

 

 

 

 

 

 

نانوفناوری دارویی

7

 فارماسیوتیکس جبرانی

 0.5

 

 

 

 

 

 

 

فارماسیوتیکس جبرانی

8 داروسازی صنعتی نظری  1            3   داروسازی صنعتی نظری
9 فیزیکال فارماسی پیشرفته عملی             2   فیزیکال فارماسی پیشرفته
10 مبانی و کاربرد پلیمر             1   مبانی و کاربرد پلیمر
11 بیوفارماسی و فارماکوکنتیک پیشرفته             3   بیوفارماسی و فارماکوکنتیک پیشرفته
12 نانو زیست فناوری             2   نانو زیست فناوری
13 روشهای آنالیز نانو ساختار             2   روشهای آنالیز نانو ساختار
14 آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری             2   آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری
 
15 اصول بیوفارماسی و فارماکوکنتیک                 اصول بیوفارماسی و فارماکوکنتیک