کمیته تدوین برنامه راهبردی

 

دکتر خسرو ادیب کیا
ریاست دانشکده داروسازی


دکتر فرناز منجم زاده
معاون آموزشی دانشکده


دکتر ساناز حامدیزدان
معاون پژوهشی دانشکده


دکتر حسین بابایی
 دکتر الناز مهدی زاده
 دکتر پروین اکبرزاده
 دکتر یداله آذرمی
 دکتر ژاله برار
دکتر فرزانه لطفی پور
 آقای ایوب عیوض زاده (نماینده کارکنان)
 یک نفر نماینده دانشجویان 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه هفدهم ارديبهشت 1402
  • توسط مهدیه راوی