اعضای گروه داروسازی بالینی

 

نام و نام خانوادگی
درجه دانشگاهی
مدرک تحصیلی
 محل اخذ مدرک  
 دکتر هادی همیشه کار استاد  متخصص داروسازی بالینی  دانشگاه علوم پزشکی تهران-ایران  
 دکتر هاله رضایی  دانشیار  متخصص داروسازی بالینی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-ایران  
 دکتر طاهر انتظاری ملکی  دانشیار  متخصص داروسازی بالینی  دانشگاه علوم پزشکی تهران-ایران  
دکتر افشین قره خانی دانشیار  متخصص داروسازی بالینی  دانشگاه علوم پزشکی تهران-ایران   
دکتر الناز شاسب استادیار  متخصص داروسازی بالینی   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-ایران   
دکتر صبا غفاری استادیار  متخصص داروسازی بالینی          دانشگاه علوم پزشکی تهران-ایران   
         

 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه بیست و سوم مرداد 1402
  • توسط فرنام نوروزی