بخش ارتباط با صنعت


جناب آقای دکتر جواد خلیلی فرد
مسئول واحد ارتباط با صنعت دانشکده داروسازی
شماره تماس:33372250
Email Address : khalilifardardalij@tbzmed.ac.ir


 همکاری دانشکده با صنعت

قراردادهای ارتباط با صنعت 
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه نوزدهم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی