نظام استاد راهنما/مشاوره تحصیلی


آیین نامه های مرتبط با نظام استاد راهنما / مشاوره تحصیلی

هدایت دانشجویان به کانونهای دانشجویی - لیست کانون های دانشگاه علوم پزشکی تبریز


اسامی دانشجویان در حال تحصیل به تفکیک استاد مشاور سال 1399-1397

/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر حمیدی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر مینا اسلامبولچیلار.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر آذرمی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر اصغریان.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر اعتراف اسکویی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر اکبرزاده.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر باویلی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر حبیبی اصل.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر حلاج نژادی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر حمزه میوه رود.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر حنایی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر حیدری.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر خدایی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر خلیلی فرد.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر دیلمقانی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر ذاکری.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر رشیدی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر رضازاده.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر زیبا اسلامبولچیلار.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر سلطانی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر شاسب.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر شایان فر.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر شهبازی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر غفاری.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر مقصودی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر منجم زاده.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر مهدی زاده.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر مولوی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر نعمتی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر هادی همیشه کار.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر واعظ.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر ولیزاده.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1397-1399/دکتر چرخ پور.doc


اسامی دانشجویان در حال تحصیل به تفکیک استاد مشاور سال 1400

/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر آذرمی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر اصغریان.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر اعتراف اسکویی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر اکبرزاده.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر باویلی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر حبیبی اصل.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر حلاج نژادی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر حمزه میوه رود.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر حمیدی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر حنایی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر حیدری.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر خدایی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر خلیلی فرد.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر دیلمقانی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر ذاکری.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر رشیدی.doc

/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر رضازاده.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر زیبا اسلامبولچیلار.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر سلطانی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر شاسب.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر شایان فر.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر شهبازی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر غفاری.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر مقصودی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر منجم زاده.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر مهدی زاده.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر مولوی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر مینا اسلامبولچیلار.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر نعمتی.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر هادی همیشه کار.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر واعظ.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر ولیزاده.doc
/uploads/user/933/files/1401/اساتید مشاوره 1400/دکتر چرخ پور.doc


 

  • ویرایش شده
  • در يکشنبه بیست و پنجم تير 1402
  • توسط مهدیه راوی