کمیته آزمون

اعضای کمیته آزمون دانشکده داروسازی:

ریاست دانشکده داروسازی

معاون آموزشی دانشکده

مدیران گروه های آموزشی دانشکده

رئیس اتاق EDO

 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه هفدهم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی