راهنمای استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر

راهنمای استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومترSHIMADZU مدلUV-1800

 

مشخصات دستگاه:

1ـ محدودة طول موج توليد شده: 190-1100 nm .

2ـ محدودة قابل اندازه گيری: Absorbance:-4 to +4 و Transmittance:0-400% .

3ـ دقّت اندازه گيری: 0.1 nm .

4ـ منبع نور مرئی: لامپ تنگستن.

5ـ منبع نور فرابنفش: لامپ دوتريم(Deuterium ).


نکاتی که هنگام کار با دستگاه UV-1800 ، بايد مد نظر قرار گيرد:

1ـ پس از اتّصال به برق و روشن نمودن دستگاه، صبر کنيد تا دستگاه آماده شود (حدود 4 دقيقه طول می کشد). پس از شنيدن صدای بوق، می توانيد سنجش مورد نظر را انجام دهيد.

2ـ برای اندازه گيری جذب محلول مورد نظر در طول موج دلخواه، از روش Photometric استفاده نماييد.

3ـ برای بدست آوردن طيف جذبی محلول مورد نظر در طول موج دلخواه، از روش Spectrum   استفاده کنيد.

4ـ برای سنجش فعاليت آنزيمی از متد Kinetics و برای سنجش غلظت DNA و پروتئين، از روش Bio-method   استفاده کنيد.

5ـ می توانيد از صفحه نمايش LCD دستگاه يا از طريق نرم افزار UVProbe و کامپيوتر، سنجش مورد نظر را انجام دهيد.

6ـ هرگز دستگاه را با الکل يا محلولهای Thinner پاک نکنيد. برای تميز کردن دستگاه از پارچة خشک و تميز استفاده کنيد.

7ـ در مجاورت دستگاه، از موبايل خود استفاده ننماييد.

8ـ کووتهای شيشه ای، نور فرابنفش را در طول موجهای پايين تر از 350 nm جذب می نمايند و برای کار در محدودة پايين تر از 350 nm ، از کووتهای کوارتز استفاده نماييد.

  • ویرایش شده
  • در شنبه سیزدهم آذر 1400
  • توسط مهدیه راوی