راهنمای استفاده از دستگاه pH متر

راهنمای استفاده از دستگاه pH متر Metrohm مدل 827 pH Lab

 

مشخصات دستگاه:

1ـ محدودة قابل اندازه گيری با الکترود pH : 14 ـ 0.

2ـ دقّت دستگاه: 0.001 pH .

3ـ صحّت دستگاه:  0.003 pH ±.

4ـ امکان ذخيره سازی داده های حاصل از 200 نمونه و پرينت داده ها با پرينتر مناسب.

 

نکاتی که هنگام کار با دستگاه pH متر بايد مد نظر قرار گيرد:

1ـ پس از اتصال دوشاخه به پريز برق، دکمة اصلی روشن و خاموش (دکمة قرمز رنگ) را فشار دهيد تا دستگاه روشن و آمادة کار شود. چنانچه دستگاه کاليبره باشد، می توانيد pH محلول را اندازه بگيريد.

2ـ چنانچه دستگاه برای اوّلين بار استفاده می شود يا کاليبراسيون آن به هم خورده است، بايد با محلولهای بافر، کاليبره شود.

3ـ برای کاليبراسيون دستگاه، بايد از محلولهای آمادة بافر شرکت Metrohm ، استفاده نماييد. در صورت استفاده از محلولهای بافر ديگر، بايد اطلاعات آن قبلاً به دستگاه داده شود.

4ـ هرگز الکترود را در حمام اولتراسونيک قرار ندهيد.

5ـ هرگز نوک الکترود را با وسايل زبر، خراش ندهيد. اين کار باعث صدمه به غشای شيشه ای الکترود می گردد.

6ـ پس از سنجش pH ، الکترود را با آب مقطر آبکشی کنيد و آن را در محفظة پلاستيکی حاوی محلول  KCl سه مولار قرار دهيد.

7ـ مواظب باشيد که الکترود دستگاه، خشک نشود.

 

نحوة کاليبراسيون دستگاه به شرح زير است:

الف ـ پس روشن کردن دستگاه، کليد CAL را فشار دهيد. دستگاه منتظر محلول شمارة 1 می ماند.

ب ـ الکترود را در محلول بافر pH=7 قرار دهيد و دکمة OK را بزنيد. صبر کنيد تا دستگاه pH بافر را خوانده و پيغام زير ظاهر گردد: Change buffer .

ج ـ الکترود را از محلول بافر خارج کنيد و پس از آبکشی با آب مقطر، در محلول بافر pH=4 قرار دهيد و دکمة OK را بزنيد. دستگاه pH بافر دوّم را خوانده، کاليبره شده و پيغام زير ظاهر می گردد: Calibration OK . پس از 30 ثانيه، به منوی اصلی برمی گرديد و می توانيد pH محلول را بسنجيد.

  • ویرایش شده
  • در شنبه سیزدهم آذر 1400
  • توسط مهدیه راوی