نکات کار با دستگاه HPLC

نکاتی که هنگام کار با دستگاه HPLC مد نظر قرار گيرد:

 

1ـ کليّه حلّالهای مورد استفاده در دستگاه HPLC ، بايد از کيفيت عالی برخوردار بوده و از نوع HPLC grade باشند.

2ـ تمامی نمونه ها و محلولهای بافر تهيّه شده، قبل از استفاده در دستگاه HPLC ، بايد با فيلترهای 0.45 mm صاف شوند.

3ـ استفاده از حلّالهای ناخالص و دارای کيفيت پايين، باعث جذب آنها در ستون، تغيير ويژگی و در نهايت گرفتگی ستون ميگردد.

4ـ شرايط صحيح نگهداری ستونهای HPLC به شرح زير است:

الف ـ برای نگهداری کوتاه مدت (يک شب)، ستون بايد در همان حلّال مورد استفاده (بدون بافر) نگهداری شود. هرگز ستون را در محلول بافر نگهداری نکنيد.

ب ـ  برای نگهداری ميان مدت (دو روز تا يک هفته)، بايد ستون را با آب مقطّر بشوييد تا جلوی رشد قارچها گرفته شود.

ج ـ برای نگهداری طولانی مدت، ستون بايد در حلّال فاقد پروتئين نگهداری شود و ميزان آب موجود در محلول از 50% بيشتر نباشد. بهترين حلّال در اين مورد استونيتريل است.

د ـ نمکهای مورد استفاده در تهية بافر، در استونيتريل نامحلول هستند و ممکن است باعث گرفتگی لوله ها و ستون شوند. به اين دليل قبل از تعويض فازهای متحرّک آبی (Aqueous mobile phase ) با حلّالهای آلی (Organic solvents )، از شست وشوی کامل بافر از ستون HPLC ، اطمينان حاصل کنيد.

5 ـ زمان تعادل ستون، به ابعاد آن بستگی دارد. عموماً ستونها بعد از عبور حلّال به ميزان 20 برابر حجم ستون، به تعادل می رسند. در مورد ستونی به ابعاد 250´4.6 mm که حجم آن 2.91 ml می باشد، زمان مورد نياز برای تعادل با جريان حلّال 1 ml/min ، 58 min خواهد بود. با افزايش جريان حلّال، می توان زمان تعادل ستون را کاهش داد. 

6 ـ از اِعمال تغييرات سريع دما يا فشار بر روی ستون، اجتناب کنيد.

 

 

 

  • ویرایش شده
  • در شنبه سیزدهم آذر 1400
  • توسط مهدیه راوی