راهنمای استفاده از دستگاه Centrifuge 5810 R

راهنمای استفاده از دستگاه Centrifuge 5810 R

  مشخصات دستگاه:

1ـ ظرفيّت دستگاه با روتور معلّق A-4-81 ، (4´400 ml) 1600 ml است.

2ـ حداکثر ظرفيّت هر Bucket ، 780g است.

3ـ محدودة دمای قابل تنظيم، -9OC to +4OC می باشد که در طول کار دستگاه هم قابل تنظيم است.

4ـ حداکثر 35 برنامه در دستگاه قابل ذخيره شدن است (از شماره 1-9 و حروف A-Z ).

5ـ حداکثر تعداد دورهای دستگاه با روتور معلّق A-4-81 ، 4000rpm و حداکثر نيروی گريز از مرکز توليد شده با احتساب حداکثر شعاع Bucket به طول 18 cm ، 3250g می باشد.

6ـ حداکثر تعداد دورهای دستگاه با روتور ثابت FA-45-30-11 و F-45-30-11    14000rpm و حداکثر نيروی گريز از مرکز توليد شده با احتساب حداکثر شعاع Bucket به طول 9.5 cm ، 20800g می باشد.


نکاتی که هنگام کار با سانتريفيوژ بايد مد نظر قرار گيرد:

1ـ برای روشن نمودن دستگاه، پس از اتّصال دوشاخه به پريز برق، کليد اصلی سبز رنگ واقع در سمت راست و پايين را بزنيد تا دستگاه روشن و آماده به کار شود. کليد Open را بزنيد تا درِ دستگاه باز گردد.

2ـ دانسيتة مايع مورد استفاده در هنگام حداکثر سرغت دستگاه، نبايد از 1.2 g/cm3 ، بيشتر باشد.

3ـ از لوله های سالم، يک دست و همسان استفاده کنيد. لوله ها را طوری در دستگاه بچينيد که تعادل برقرار باشد.حجم و دانسيتة محلول در لوله های مقابل، بايد برابر باشد.

4ـ پيش از بستن درِ دستگاه، مطمئن شويد که Bucket ها آزادانه می چرخند.

5ـ هرگاه طول لولة مورد استفاده از 100 mm بيشتر باشد، با لولة خالی، چرخش آزادانةBucket  را امتحان کنيد.

6ـ در هنگام استفاده از لولة آزمايش، به حداکثر قدرت تحمّل لولة آزمايش که از طرف کارخانة توليد کننده ارائه می گردد، دقّت نماييد.

7ـ برای تميز کردن روتور در صورت آلوده بودن يا شکستگی لوله، از محلول 70%  ايزوپروپانل استفاده نماييد.

  • ویرایش شده
  • در شنبه سیزدهم آذر 1400
  • توسط مهدیه راوی