نسرین بالازاده


سمت سازمانی:کارشناس آزمایشگاه

  • 430
  • https://pharmfac.tbzmed.ac.ir/PChart/143/84/