معصومه علیزاده


سمت سازمانی:كارشناس امور دانشجويان

  • 114
  • https://pharmfac.tbzmed.ac.ir/PChart/143/83/