دکتر هاله واعظ


سمت سازمانی:رئيس اداره آموزش دانشكده داروسازي

  • 33372257
  • https://pharmfac.tbzmed.ac.ir/PChart/143/69/