دکتر آزیتا دیلمقانی


سمت سازمانی:رئیس اداره پایاننامه

  • 404
  • https://pharmfac.tbzmed.ac.ir/PChart/143/63/