ایوب عیوض زاده خباز


سمت سازمانی:رئيس امور اداری

  • 33377458
  • https://pharmfac.tbzmed.ac.ir/PChart/143/59/