چهارشنبه 1 فروردين 1397 _ 04 رجب 1439 _ 21 مارس 2018
جستجو :
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : بخش اداری و مالی قسمت یا واحـد : بخش اداری
اسامـی افــــراد : ناصر درخشانفرد شماره داخلــی : 223
شماره مستقیم : 33377458 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بخش اداری و مالی قسمت یا واحـد : بخش اداری
اسامـی افــــراد : مهناز سرندی- تاپیست شماره داخلــی : 226
شماره مستقیم : 33372250-51 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بخش اداری و مالی قسمت یا واحـد : بخش اداری
اسامـی افــــراد : مهرداد نریمانی- کارگزین شماره داخلــی : 222
شماره مستقیم : 33349415 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بخش اداری و مالی قسمت یا واحـد : بخش اداری
اسامـی افــــراد : علی اصغران- امور دانشجویان شماره داخلــی : 224
شماره مستقیم : 33349415 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بخش اداری و مالی قسمت یا واحـد : بخش اداری
اسامـی افــــراد : کبری قلبی -بایگان شماره داخلــی : 215
شماره مستقیم : 33372250-51 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بخش اداری و مالی قسمت یا واحـد : بخش اداری
اسامـی افــــراد : معصومه علیزاده- دبیرخانه شماره داخلــی : 217
شماره مستقیم : 33372250-51 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بخش اداری و مالی قسمت یا واحـد : بخش اداری
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بخش اداری و مالی قسمت یا واحـد : بخش مالی
اسامـی افــــراد : زهرا خوشبختلو شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33372255 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بخش اداری و مالی قسمت یا واحـد : بخش مالی
اسامـی افــــراد : کبری ساعی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33372255 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : بخش اداری و مالی قسمت یا واحـد : بخش مالی
اسامـی افــــراد : امیر میرزایی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33372255 شمــاره فـکـس :